Roľnícka nedeľa v Novej Bani

Vytlačiť

Poďakovanie za Božiu starostlivosť

„Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol.“ (Gn 4, 3 – 5a)

Už prvé stránky Svätého Písma nám ukazujú, že človek od počiatku cítil povinnosť Bohu ďakovať za dary a dobrodenia. Uvedený citát však jasne hovorí, že Boh zhliadne na obetu, ktorá vychádza z hĺbky srdca. Tu niekde má svoj počiatok deň vďakyvzdávania Bohu za požehnanie úrody.

Naozaj, za všetku úrodu, čo pôda prinesie, treba ďakovať jej Stvoriteľovi. On je zúrodňovateľ a darca darov zeme: „Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, zveľaďuješ jej bohatstvo. Božia rieka je plná vody; ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem: zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť“ (Ž 65, 10 – 12).

Tradícia Roľníckej nedele

Roľnícka nedeľa má v Novej Bani tradíciu od roku 1954. Vždy v poslednú septembrovú nedeľu sa Farský kostol na niekoľko dní naplní vôňou ovocia a všetky oltáre sú vyzdobené obrazmi z plodov zeme. Množstvo vytvorených obrazov, ktoré dokážu potešiť ľudské oko i srdce, sú jedným veľkým poďakovaním Bohu za starostlivosť o každého z nás. Výzdoba trvá dva týždne. Potom sa všetko ovocie a zelenina pozberá a rozdelí. Časť ide do detského domova, časť do ústavu pre telesne postihnuté deti v Novej Bani - Hrabinách, časť do domova dôchodcov a časť do kňazského seminára v Banskej Bystrici - Badíne.

Samotný obrad požehnania úrody sa koná na začiatku sv. omše, na obetovanie prinášajú roľníci obetné dary a po modlitbe po prijímaní všetci roľníci spievajú  Hymnu  novobanských  roľníkov „Stav roľnícky“.

Medzi vzácnych návštevníkov Roľníckej nedele patrí bývalý Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Henryk Józef Nowacki, banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž, biskup Mons. Tomáš Galis, biskup Mons. Peter Dubovský, biskup Mons. Jozef Feranec a ďalší. Pozvanie prijal aj prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč.

Hymna novobanských roľníkov

Stav roľnícky strom zelený v tvrdej zemi zasadený,
na konároch včielky hudú – z kvetov vzácne plody budú.

Nad roľnícky stav vo svete krajší nikde nenájdete,
roľník orie, seje, bráni – pri práci ho Pán Boh chráni.

Roľník rád má svoje role, s modlitbou kráča na pole,
v práci nikdy neustáva, preto ho Boh požehnáva.

Roľník prácou ľudstvo živí cez neho Boh stvára divy,
prácu mení v žatvu zlatú – je stálou oporou štátu.

Žehnaj, Bože, a chráň vždycky ten posvätný stav roľnícky,
aby ľud tvoj mal dosť chleba – a dostal sa aj do neba.

Nad roľnícky stav vo svete krajší nikde nenájdete,
majte k nemu úctu stálu – aj vďaku večnú trvalú.

Vďačnosť ľudí

Vďační ľudia sú ako úrodné pole. To ,čo prijali, desaťnásobne vracajú. A preto aj my pri pohľade na každoročnú a neopakovateľnú výzdobu Roľníckej nedele chceme  Bohu za všetky jeho dobrodenia a za všetky talenty, ktoré Pán dáva tým, ktorí túto výzdobu pripravujú, ďakovať slovami sv. Františka Assiského:

Najvyšší, Všemohúci, dobrý Pane,
tvoje sú chvály, sláva a česť a všetko velebenie.
Len tebe, ó, Najvyšší, prináležia
a nik nie je hoden vysloviť tvoje meno.
Pane môj, nech ťa zvelebuje všetko tvoje stvorenie,
najmä brat slnko, čo robí deň, ktorým nás osvetľuješ.
Je také krásne a žiari veľkým jasom
a v tebe, Najvyšší, má svoj význam.
Pane môj, nech ťa zvelebuje sestra luna a hviezdy,
ty si ich stvoril na nebi žiarivé, vzácne a krásne.
Pane môj, nech ťa zvelebuje brat vietor,
vzduch i  mračná, jasné i každé počasie,
ktorým udržuješ svoje tvory.
Pane môj, nech ťa zvelebuje sestra voda,
ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a cudná.
Pane môj, nech ťa zvelebuje brat oheň, ktorým ožiaruješ noc,
oheň krásny, príjemný, silný a mocný.
Pane môj, nech ťa zvelebuje naša sestra matka Zem,
ktorá nás živí a nad nami vládne
a rodí rozličné plody, pestré kvety a rastliny.
Pane môj,
nech ťa zvelebujú všetci, čo odpúšťajú pre tvoju lásku
 a znášajú choroby a protivenstvá.
Blažení, čo zotrvávajú v pokoji.
Ty sám. Ó, Najvyšší, ich odmeníš korunou svojej slávy.
Pane môj, nech ťa zvelebuje naša sestra smrť, ktorej nik živý neunikne.
Beda tým, čo umierajú v smrteľnom hriechu.
Blažení, ktorých nájdeš plniť tvoju svätú vôľu.
Druhá smrť im už neublíži.
Chváľte a zvelebujte môjho Pána,
ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou.

Dátum Roľníckej nedele v Novej Bani si vždy môžete pozrieť v septembrových Farských oznamoch.

Aktuálne

Najbližšie

No events